Logo des Saale-Orla-Kreises
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Elektronická komunikace
 

1. Otevøení pøístupu pro elektronickou komunikaci pro realizaci smìrnice ES - (EGDLR)

Okresní úøad Saale-Orla nabízí možnost elektronické komunikace se správními orgány v rámci realizace smìrnice EGDLR od 29. 12. 2009 prostøednictvím Durynské jednotné kontaktní osoby / Thüringer Einheitlichen Ansprechpartner (EA), která je zøízena komorami – prùmyslovou a obchodní komorou, øemeslnými komorami, komorami architektù atd. Okresní úøad Saale-Orla otevírá tento pøístup podle pravidel následujících podmínek, které platí jen pro elektronická podání na Okresní úøad Saale-Orla a nikoli pro tøetí osoby (zaøízení propojená odkazy, jiné instituce).

2. Zásady elektronické komunikace

2.1 Komunikace bez pøedepsané formy

Pro komunikaci bez pøedepsané formy (zde není nutnì pøedepsaný samostatný podpis) mùžete použít následující e-mailovou adresu:

webmaster@lrasok.thueringen.de

Kromì toho mùžete e-maily bez pøedepsané formy posílat také na všechny naše internetové stránky nebo na e-mailové adresy uvedené v záhlavích služebních tiskopisù okresního úøadu.


Důvěrné, zabezpečené a ověřitelné zasílání e-mailů prostřednictvím služby De-Mail.
Tento systém využívá technických prostředků e-mailu, ale je technicky odděleným komunikačním prostředkem. Zabezpečenou službu De-Mail nabízejí a provozují zpravidla soukromé společnosti, její poskytovatelé. Službu De-Mail mohou využívat rezidenti za předpokladu registrace v systému De-Mail s vlastní e-mailovou schránkou De-Mail.

Emailová adresa služby De-Mail úřadu Landratsamt Saale-Orla-Kreis zní:
info@saale-orla-kreis.de-mail.de


2.2 Komunikace s pøedepsanou formou

Pro komunikaci s pøedepsanou formou (zde je Váš vlastnoruèní podpis pøedepsán zákonem) musí být dokument opatøen kvalifikovaným elektronickým podpisem podle § 2, odst. 1, è. 2 zákona o elektronických podpisech.
Pøedpokladem dalšího zpracování je, aby zaslané elektronické dokumenty obsahovaly kompletní jméno a doruèitelnou adresu. Chcete-li právnì závaznì komunikovat s okresním úøadem okresu Saale-Orla e-mailem, je tøeba odesílat podepsaná a zakódovaná data e-mailem výluènì na EA ve Spolkové zemi Durynsko / Thüringen. Pøístup je zøízen od 29. 12. 2009 pøes adresu

http://www.thavel.thueringen.de

2.3 Formáty

Pokud budete posílat správnímu orgánu soubory, je tøeba vìdìt, že ne všechny na trhu bìžné formáty a aplikace jsou podporovány. Zpracovávány jsou tyto datové formáty:

Adobe Reader (.pdf)
Rich Text Format (.rtf)
Microsoft Word 97 - 2010 (.doc)
Tagged Image Format (.tif)
Joint Photographic Experts Group (.jpeg, .jpg)

Použijete-li odchylné datové formáty nebo soubory obsahující makra, nemùže být Váš dokument pøevzat. Pokud nebudou dokumenty zaslané okresu Saale-Orla pøes EA èitelné, budou obsahovat nepøípustný datový formát nebo nepøípustnou elektronickou signaturu nebo budou jinak nezpracovatelné nebo neplatné, budeme odesilatele o této skuteènosti obratem informovat, je-li možné ho zjistit.

Na okresní úøad je však možné po urèitém zpracování zaslat i dokumenty zveøejnìné na naší homepage, které jsme pøipravili ke stažení.

EA spolkové zemì Durynsko pro otevøení pøístupu pro elektronickou komunikaci aktuálnì podporuje jen postupy signování a kódování 100 % kompatibilní s prùmyslovou normou "ISIS-MTT". Podrobnìjší informace obdržíte na adrese

www.Telesec.de - Profil certifikátù kvalifikovaných signatur.

 

Zur Druckansicht