Logo des Saale-Orla-Kreises
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Hospodáìství
Okres Saale-Orla, se svými 1.148 km2 plošně tìetí největší okres Durynska, je typický svým průmyslem, zemědělstvím, stìedním podnikatelským stavem a ìemeslem.
 
Luftbild ZPR Blankenstein
Dr. Ing. Jan H. Hamkens, Geschäftsführer Docter Optics, Neustadt an der Orla
Leiterplatten, unter anderem für Steuerungen in der Industrie oder den Fahrzeugbau, der Firma
EPN-Elektroprint Neustadt

Zdaìilé spojení: prùmyslová lokalita v idylické krajinì. Zde celulózka a papírna Blankenstein.

Úspìšní v optickém prùmyslu: podnik Docter Optics. Dr. Ing. Jan H. Hamkens pìedstavuje jednu z èoèek z výrobního spektra firmy.

Desky plošných spojù, mezi jinými pro ìídící obvody v prùmyslu a specificky v automobilovém prùmyslu, firmy EPN-Elektroprint Neustadt.

Hospodáìsky silný, podnikatelsky atraktivní okres

Okres Saale-Orla je typický pestrým spektrem průmyslové výroby. Jeho struktura má pìevážně venkovský charakter, ale pìesto se podaìilo propojit cestovní ruch a průmyslové zóny v idylické krajině. Svými více než 5 300 podniky v oblastech průmyslu, zemědělství, stìedního podnikatelského stavu a ìemesla patìí okres k hospodáìsky nejsilnějším v tomto svobodném státě. Pro srovnání - ve východním Durynsku je největší hustota pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu. 99 z 1 000 obyvatel pracuje v některém řemeslném nebo průmyslovém podniku regionu. Tyto údaje vysoce pìesahují durynský průměr (54 v roce 2007). Pìedpoklady pro vznik nových hospodáìských zón jsou zde díky dobìe rozvinuté infrastruktuìe 33 stávajících průmyslových zón s rychlým pìipojením na dálnici A 9 ideální.

Spektrum angažovaných podniků v okrese Saale-Orla sahá od jedné z největších tiskáren Evropy, grafického velkoprovozu GGP Media v Pößnecku, který náleží k mediální skupině Bertelsmann-Gruppe, pìes kompetenční stìedisko pro dřevozpracování s pilami a výrobou celulózy v regionu Blankenstein/Friesau, až po výrobu vozidel a mnohostranný dodavatelský průmysl v oblasti vyspělých technologií. Svými 50 podniky ve zpracovatelském odvětví (s více než 50 zaměstnanci v podniku) je okres Saale-Orla špičkou ve východním Durynsku. Hospodáìství v okrese funguje na vysoké mezinárodní úrovni. Vývoz tvoìí 35 procent (celé Durynsko: 33,7 procent).

 

Zur Druckansicht