Logo des Saale-Orla-Kreises
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Zemìdìlství v okrese Saale-Orla-Kreis
Témìì 39.000 hektarù orné pùdy a 14.000 dojnic
 

Polovina plochy okresu je využívána pro zemìdìlské úèely. Dalších 40 procent tvoìí lesy, zbylých 10 procent jsou zastavìné plochy, pìíp. vodní plochy. V okrese Saale-Orla-Kreis se nachází celkem 369 zemìdìlských podnikù rùzné velikosti. Obhospodaìují 38.708 hektarù zemìdìlských ploch jako ornou pùdu a 11.448 hektarù jako louky a pastviny. Kromì toho se intenzivnì provozuje živoèišná výroba. Ve stavu je hlášeno pìes 39.000 kusù skotu, z toho 14.000 dojnic. Prùmìrná dojivost na krávu se na okrese pohybuje nad durynským prùmìrem. Krávy dávají na kus a rok 8.170 kilogramù mléka, zemský prùmìr se pohybuje pod 8.000 kilogramy.
V moderním zemìdìlství je na okrese momentálnì zamìstnáno 1.543 pracovních sil.

Odpovìdi na otázky týkající se zemìdìlství v okrese Saale-Orla-Kreis, informaèní materiál a další pomoc Vám poskytne Zemìdìlský úìad / Landwirtschaftsamt Zeulenroda.

Nahaufnahme - Kuehe
Getreideernte - Mähdrescher
Kartoffelernte

Detail - krávy

Sklizeň obilí - kombajny

Sklizeň brambor

 

Zur Druckansicht