Logo des Saale-Orla-Kreises
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Okresní hasičský svaz Saale-Orla e. V.
Okresní hasičský svaz Saale-Orla e. V. vznikl v roce 1994 z okresních svazů bývalých okresů Lobenstein, Schleiz a hasičů v Pößnecku.
 

Struktura hasièù v okrese je ovlivnìna blízkostí spolkové dálnice A 9 a dále ìekami Saale (s pìehradou Bleilochtalsperre) a Orla.
Okres, vázán tìmito podmínkami, restrukturoval i svá hasièská družstva. Podél spolkové dálnice A 9 byla hasièská družstva vybavena a vyškolena zejména k poskytnutí pomoci a likvidaci nehod. Dálnice je rozdìlena do sektorù a pìiìazena jednotlivým hasièským družstvùm. Jsou zde nasazeny pìedevším hasièské jednotky ze Schleizu, Triptis, a hasièská družstva ze základny Jih. Kromì toho existuje sedm, resp. devìt hasièských družstev na základnách ve Schleizu, Bad Lobenstein, Triptis, Neustadt an der Orla, Pößnecku, na základnì Jih (Tanna, Gefell, Hirschberg) a ve Wurzbachu. Struktura sektorù se uplatòuje i podle složení technických prostìedkù doprovodu nebezpeèných nákladù a podle dané topografie okresu a je tvoìena hasièskými družstvy Hirschberg, Triptis, Neustadt Orla, Bad Lobenstein, Schleiz, Wurzbach a závodními hasièskými družstvy ZPR Blankenstein, Saalburg a Pößneck.
Podrobnìjší technické informace o složení technických prostìedkù pìi doprovodu nebezpeèných nákladù najdete zde.

V Okresním hasièském svazu Saale-Orla e. V. je zastoupeno 70 družstev. Aktuálnì mají tyto družstva 1.742 èlenù. Zvláštì aktivní je okres v práci s mládeží. Je tu organizováno 34 hasièských družstev mládeže s 372 èleny, z toho je 99 dìvèat, což je tìeba obzvláštì vyzdvihnout.

 

Zur Druckansicht